Groep 7/8

Het jaar waarin de kinderen verder werken aan hun ontwikkeling, zich steeds meer voorbereiden op het voortgezet onderwijs en uiteindelijk hun basisschoolperiode afsluiten.

DSC_5321.JPGIn groep 7/8 gaat het onderwijs natuurlijk ook gewoon verder waar het de basisvaardigheden betreft. Voor taal, rekenen, Engels ,technisch lezen en begrijpend lezen volgen we de methodes. In groep 7 verbreden we de horizon met de topografie van Europa. Daarnaast werken we met Topondernemers; een methode voor wereldverkenning, waarbij we uitgaan van thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ook de lessen techniek gaan uit van de interessegebieden van de kinderen en zijn per leerjaar geordend. 

In groep 7/8 wordt verder gewerkt aan vaardigheden, die de kinderen in de toekomst nodig hebben; naast het werken met de computer , IPad en smartphone is er veel aandacht voor samenwerken, presenteren, kritisch denken, zelfredzaamheid en het dragen van verantwoordelijkheid met betrekking tot het eigen leren en ontwikkelen.

Het werken in een combinatiegroep heeft als voordeel, dat de kinderen eerder genoemde  vaardigheden als vanzelfsprekend ontwikkelen. Vanuit de praktijk leren ze omgaan met uitgestelde aandacht, het werken met zelfcorrectie, het helpen van elkaar en het creatief zoeken naar oplossingen voor ontstane problemen.

Daarnaast is er veel aandacht voor de omgang met elkaar; samen dingen organiseren en beleven zorgt voor sociale verbanden en onderling respect.

Groep 8 is een spannend en belangrijk schooljaar, met daarin onder andere het maken van de keuze voor het vervolgonderwijs en het afscheid nemen van de basisschool.

Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijk onderdeel van het schooljaar in groep 8. We bezoeken daarom middelbare scholen, krijgen presentaties over die scholen en praten er geregeld over in de klas. Ook maken de kinderen toetsen die ons beeld van de leerling ondersteunen voor een goed advies voor vervolgonderwijs. In maart zullen alle leerlingen een keuze hebben gemaakt voor het vervolgonderwijs.

Om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de middelbare school, proberen wij ze goed te leren plannen (met het werken met een weektaak en het opgeven van huiswerk), zelfstandig te leren werken en veel eigen verantwoordelijkheid te geven. Vaardigheden die, volgens ons, van groot belang zijn voor de toekomst.

Uiteraard werken wij op school ook aan de verschillende vakken, zoals taal, spelling, rekenen, Engels, wereldoriëntatie en nog veel meer. Een aantal van deze vakken zullen we er even uit lichten.

Voor rekenen werken we sinds vorig met een nieuwe methode, de Wereld In Getallen. Een methode die rekening houdt met de verschillen die er zijn tussen kinderen op het gebied van rekenen, door te werken met extra uitleg voor hen die de stof als lastig ervaren en extra uitdaging voor kinderen die daar behoefte aan hebben. In de tweede helft van het schooljaar gaat de methode de leerlingen meer en meer voorbereiden op de stap naar het vervolgonderwijs, door de aanpak daar op aan te passen.

Ook met Engels werken we sinds dit schooljaar met een nieuwe methode, Groove.me. Een methode die uitgaat van Engelse popliedjes en daaromheen zijn lessen bouwt. Een methode waarin spreken en luisteren voorop staan, maar waarin ook het schriftelijk werk aan bod komt.

Naast de ‘gewone’ schoolvakken, vinden we het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen en daarom krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 iedere woensdag een uur ‘crea’, waarin verschillende onderdelen van handvaardigheid en tekenen aan bod komen. Dankzij de geweldige hulp van ouders kunnen we in kleine groepen verschillende technieken aanleren.    

Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Dit doen ze met het spelen van een (zelfgekozen) musical. De laatste weken van het schooljaar oefenen ze daar hard voor.