Oudervereniging

Alle ouders die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging van de school.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door ouders die hiervoor gekozen zijn. Deze groep ouders vervult een zeer belangrijke taak op onze school. Ze assisteren en coördineren veel van de voorkomende werkzaamheden en activiteiten op onze school, beheren het schoolfonds en vormen met het team de ruggengraat van een goed draaiende schoolorganisatie.

Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken. In deze vergaderingen worden huishoudelijke en zo nodig onderwijskundige zaken besproken. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de nieuwsbrieven aangekondigd. De agenda vindt u op de mededelingenborden bij de deuren.

In oktober/november houdt de oudervereniging, samen met de MR haar jaarvergadering waar tevens verkiezingen worden gehouden en rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Zonder een goed functionerende bestuur kan een school niet. Het is vooral in het belang van de kinderen dat het bestuur van de oudervereniging en school een goed team vormen, dat samen veel werk voor de kinderen kan en wil verzetten.